Till innehåll på sidan

5 frågor till Alvestas samhällsplanerare Lovisa Neikter

Vad innebär BY2030 för Alvesta kommun? Träffa Lovisa Neikter – samhällsutvecklaren som tror att landsbygderna kommer vara nycklarna för att uppnå Agenda 2030.

Du är samhällsutvecklare på Alvesta kommun – vad gör du i den rollen?

– Mitt jobb utgår från behovet som finns hos invånare, företag och besökare i Alvesta kommun. Jag jobbar på en utvecklingsavdelning som ska jobba med hela kommunkoncernen, vilket gör att jag jobbar med många olika frågor. Allt från samhällsbyggnad till att energi- och klimatfrågor– med Agenda 2030 och BY2030 som ledstjärnor.

Du är nyinflyttad till länet från Uppsala. Vad är det med landsbygdsutveckling som lockar dig?

– Det stämmer! Jag tycker både stads- och landsbygdsutveckling är spännande – för det hänger ihop. Vi behöver välfungerande transporter, service och välfärd även på landsbygderna för att städerna ska fungera och vice versa. Hur hade det sett ut utan livskraftiga landsbygder? Sedan är landsbygdsutveckling spännande då platser har olika förutsättningar. Platsens historik, vilka människor som bor där och geografiska förutsättningar sätter utgångspunkten i hur vi arbetar med landsbygdsutveckling. Det är dessutom spännande att vara en del av ett sammanhang där lokala aktörer (invånare, företagare, föreningar) går ihop och löser utmaningar tillsammans.

Vad betyder livskraftiga byar för dig?

– En livskraftig plats är en plats där personer och aktörer får och skapar förutsättningar för att leva och verka. Receptet för en livskraftig plats finns det lika många som det finns platser – beroende på personer och aktörer samt deras behov och förutsättningar på en plats. Sedan finns det lika många externa aktörer (kommun, myndigheter, organisationer etc.) som behöver ta hänsyn till de lokala förutsättningarna i samarbetet med att arbeta för livskraftiga samhällen och byar.

Om vi blickar framåt till 2030, hur ser bylivet ut i Alvesta kommun då?

– Jag tror Alvesta kommun kommer ha ett antal tätorter som fungerar som noder för samhällsservice. Där kommer fokus ligga på väl fungerande kollektivtrafik och tillhandahållandet av kommersiell och offentlig service. Det är rätt likt hur det ser ut idag. Däremot kommer det skapas lösningar och tjänster som vi inte ser idag runt i våra landsbygder. Digitalisering gör att vi är fler som kan arbeta på distans och där med skapa behov av god bredbandsuppkoppling och andra former av mötesplatser – kanske coworking spaces där personer som jobbar på distans kan mötas? Vi kommer också se andra resvanor, kanske samåkningslösningar till och från noderna? Till följd av kriget i Europa kommer vi se en ökad livsmedelsproduktion, men även förädling av råvaror.

– Våra besöksmål nationalparken Åsnen, Huseby bruk och Hanaslöv kommer vara attraktiva platser då vi ligger strategisk bra till med tåg, vilket kommer skapa möjligheter till nya entreprenöriella satsningar i våra tätorter och byar. Vi kommer också se fler solcellsparker och vindsnurror i landskapet för att möta behovet av förnybar energi, en omställning där byar och dess invånare kommer kunna vara aktiva aktörer. Landsbygderna kommer vara nycklarna för att uppnå Agenda 2030.

Vad behövs för att vi ska nå dit?

– Vi behöver våra modiga ledare och politiker som tar obekväma beslut. Vi behöver berätta allt bra vi gör och vill göra och skapa positiva framtidsbilder. Kommunen behöver agera möjliggörare och hitta nya samverkanslösningar – ingen kommer kunna vara ensamspelare i denna omställning.