Till innehåll på sidan

Gestaltad livsmiljö

En av BY2030:s grundpelare är politikområdet gestaltad livsmiljö. Gestaltad livsmiljö handlar om hur arkitektur, form, design, konst och kulturarv påverkar invånares vardag. 

BY2030 har erbjudit Kronobergs kommuner utbildningar kring hur de i praktiken kan arbeta med gestaltad livsmiljö, med fokus på mindre samhällen. Dessa utbildningar har riktat sig till kommunanställda inom samhällsbyggnad, kultur, kulturmiljö, hållbarhet och drift. Är du intresserad? Kontakta byarkitekt Eva Haraldsson. 

Vad är gestaltad livsmiljö?

Politik för Gestaltad Livsmiljö presenterades 2018 (Prop. 2017/18:110). Det politiska målet slår fast att arkitektur, form, design, konst och kulturarv har avgörande betydelse i samhällsbygget eftersom den gestaltade livsmiljön påverkar alla människor i deras vardag utifrån bland annat hälsa och välbefinnande. Gestaltad livsmiljö ska, enligt politiken, ses som ett sammanhållet område där alla dessa perspektiv samspelar och berikar varandra.

Antaget politiskt mål är att ”Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.”

Läs mer på Boverkets webbplats om gestaltad livsmiljö.